รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

          แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อการสอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ช่วยให้ผู้สอนได้สัมผัสสิ่งที่ศึกษาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําให้ผู้เรียนสนใจที่จะศึกษากบสภาพความเป็นจริงมากกว่าศึกษาในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าทั้งในสถานที่ นอกสถานที่และในชุมชนแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน และยังมีความสําคัญทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด นักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติหาความรู้ได้ด้วยตน เองจนเป็น ผู้คิดเป็น ทําเป็นเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่ งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นสิ่งที่ช่วยและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
          ดังนั้น ผู้รายงานจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 เรื่อง ทรัพยากรธรณีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1-n89ICxmI54mJNZJV1ZPEqwRtNCgv94I/view?usp=sharing
22 ธค. 2565 เวลา 18:25 น. 0 401
ร่วมแสดงความคิดเห็น