รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในถานศึกษาและ ได้กำหนดนิยามของ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) กระบวนการ ทางวิศวกรรม (Engineering Process) และคณิตศาสตร์ (Mathmatics) ไปใช้ในการเชื่อมโยงและ แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตแบบใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อักษรเจริญทัศน์, 2565) ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนโดยการนำกระบวนการคิดแบบสะเต็มศึกษาเข้ามาเรียนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/10-9qQoskki9_LGYuAdYQCY4OETuIcrAu/view?usp=sharing
22 ธค. 2565 เวลา 20:53 น. 0 230
ร่วมแสดงความคิดเห็น