รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาการแปลบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ longdodictionary online

         ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น การแปลบทอ่านภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการหนึ่งที่นักเรียน จำเป็นต้องใช้ความรู้หลายด้านประกอบกัน ซึงประกอบด้วย ความรู้ด้านคำศัพท์ ความเข้าใจและตีความสิ่งที่ อ่าน การเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญคือการเลือกใช้คำแปลความหมายคำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบท เรื่องราว สถานการณ์ในบทอ่านนั้น ๆ
          ดังนั้นครูผู้สอนจึงสอนให้นักเรียนใช้  longdodictionary online เพื่อหาความหมายคำศัพท์ ให้ นักเรียนเลือกใช้ความหมายคำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของบทอ่าน และสถานการณ์ในเนื้อเรื่อง มี การคิดวิเคราะห์ สามารถตีความและเชื่อมโยงเรื่องราวในบทอ่านได้ถูกต้อง อีกทั้งนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ เต็มที่นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะได้ทุกเวลาจากเทคโนโลยีซึ่ง ทำให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1P5-wjboDiG5H0cUTbNIgZ1oWFpMYjv_2/view?usp=sharing
 
15 สค. 2565 เวลา 05:08 น. 0 323
ร่วมแสดงความคิดเห็น