รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)

         การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนออกแบบและจัดกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติมมากว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎โดยการอําน การเขียน การโต้ตอบ การแก้ปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า ปรับบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับรู้ (Receivers) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators)เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และลดปัญหาการมีผลการเรียน ๐ ร มสของนักเรียน โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จึงขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเน้นการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

อ่านต่อ >>> https://drive.google.com/file/d/1052wqdI-1cgJBDLOiv2DvZHNq5Y_TXS3/view?usp=sharing
15 สค. 2565 เวลา 04:58 น. 0 435
ร่วมแสดงความคิดเห็น