รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

          ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้สามารถพัฒนาศักยภาพตามธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษาจึงเป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ในการวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาจากการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบด้าน ทำให้สามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุมีผล และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีหลักการสำคัญ คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหารู้จักการทำงานอย่าง เป็นระบบ รู้จักการวางแผนในการทำงาน ฝึกการคิดแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1V-uU6Chaq34_UNH5iU61f6zlG4DHM9YF/view?usp=sharing
22 ธค. 2565 เวลา 18:30 น. 0 360
ร่วมแสดงความคิดเห็น