รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การอ่านคิดวิเคราะห์

          ทักษะการอ่านเป็นหนึ่งทักษะที่สำคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จากการสอนทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นการอ่านขั้นสูง พบว่า เมื่อครูให้นักเรียนอ่านเรื่องที่เป็นบทความ สารคดี นิทานที่กำหนดให้นักเรียนแล้วตอบคำถาม 5W1H(Who What Where When Why และ How) จากที่ครูกำหนดขึ้น นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ครูผู้สอนจึงเกิดความคิดว่า การให้นักเรียนอ่านเรื่องต่าง ๆที่สืบค้นจากสื่อเทคโนโลยี บทประพันธ์ การโฆษณาและนิทานอีสปแล้วให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านหลากหลายและบ่อยขึ้นนั้นก็จะสามารถช่วยให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์เป็นและถูกต้องมากยิ่งขึ้น


อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1JIBmIzv83KUfr7W9QNTCSnRfcK2Mv6SF/view?usp=sharing
22 ธค. 2565 เวลา 18:29 น. 0 465
ร่วมแสดงความคิดเห็น