รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

          ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ รหัสวิชา ง30210 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่ม 2) จำนวนนักเรียน 9 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของนักเรียนและพฤติกรรมนักเรียน และมีนักเรียนเรียนร่วมจำนวน 4 คน ที่เรียนรู้ช้า
ดังนั้นครูผู้สอนจึงใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มช่วยกันเรียน (Task Group) โดยนำนวัตกรรมชุดฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือประเภทต่าง ๆ กับกระบวนการการแก้ไขปัญหาทักษะและพฤติกรรมการประกอบอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของนักเรียนร่วมกับการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนจากวิทยากรท้องถิ่น การสาธิตการทำ และการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบโปรแกรม Canva

อ่านต่อ >> https://drive.google.com/file/d/1je_7A00-qbs8s5roTfgTh1hOxQ0vQIif/view?usp=sharing
22 ธค. 2565 เวลา 18:29 น. 0 286
ร่วมแสดงความคิดเห็น