รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ {CREATE} คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้
Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย {CREATE} คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้
Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ {CREATE} คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้
EP.1 อาชีพช่างตีดาบ EP.1 อาชีพช่างตีดาบ {CREATE} คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้
การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา {CREATE} การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน {CREATE} การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การอ่านคิดวิเคราะห์ การอ่านคิดวิเคราะห์ {CREATE} นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การอ่านคิดวิเคราะห์”
ชุดฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ชุดฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ {CREATE} ชุดฝึกปฏิบัติการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Student Learning การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Student Learning {CREATE} การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Student Learning
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอน {CREATE} การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์4 รหัสวิชา ว22102 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา {CREATE} รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด {CREATE} การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การประมวลผลข้อมูล ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล {CREATE} การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทํา ActiveLearning โดยใช้แบบฝึกหัด EASY STEPS TO
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ {CREATE} การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค23102 เรื่อง การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเพื่อหาค าตอบของสมการ โดยประยุกต์ใช้โปรแ
การพัฒนาการแปลบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ longdodictionary online การพัฒนาการแปลบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ longdodictionary online {CREATE} การพัฒนาการแปลบทอ่านภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ longdodictionary online
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) {CREATE} การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการ “WPS 6S PLC Model”
1