รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์
บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

26 กค. 2565 0 417

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

การใช้สื่อการสอน VONDER GO
การใช้สื่อการสอน VONDER GO

26 กค. 2565 0 388

การใช้สื่อการสอน VONDER GO เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อริยสัจ 4 รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนว

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ

26 กค. 2565 0 437

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกรอบตามลําดับ ห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็นอันขาด

ดูทั้งหมด..