รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ1

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ1 หน่วยการเรียนรู้ Free time สาระ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 เรื่อง That’s A CAREER! จัดท าขึ้น เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้ทบทวน หรือการสอน
ซ่อมเสริม รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ผู้จัดท าได้รวบรวม สาระการเรียนรู้จากเอกสาร ตาราที่ เกี่ยวข้อง และการ
สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีภาพประกอบท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้อย่างมีความสุข และ เพื่อให้สาระการ
เรียนรู้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เอกสารประกอบการเรียน นี้ประกอบด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน คำแนะนำ การใช้ สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบก่อน เรียนหลังเรียนพร้อม
เฉลย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนและผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
24 กค. 2565 เวลา 21:03 น. 0 298
ร่วมแสดงความคิดเห็น