รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน ห้องเรียนประชาธิปไตยด้วยสื่ออินโฟกราฟ


การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนห้องเรียนประชาธิปไตยด้วยสื่ออินโฟกราฟฟิกผ่านแอปพลิเคชันGlide Apps และGoogle Site สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อการสอนห้องเรียนประชาธิปไตย ผ่านแอปพลิเคชัน Glide Apps และ Google Site 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของประชาธิปไตย ผ่านสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อให้นักเรียนได้ผลิตผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนในห้องเรียนประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมาย - สภานักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี คาบที่9 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายหมายน่ารู้ ส31201 - ประชาชนทั่วไป ผลการใช้นวัตกรรม

เอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1lkfgO5YwtjWndrPT30vEaBBr_jlZ432e/view
07 สค. 2565 เวลา 21:59 น. 0 262
ร่วมแสดงความคิดเห็น