รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน


             PATCHA Model เป็นแนวทาง รูปแบบการสอน เทคนิคที่นักเรียนเป็นตัวแปรหลักที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้นำไปใช้จริงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ โดยครูพัชริดา ริยะป่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่เต็มที่ เวลาไม่เพียงพอ นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียน กลุ่มละไม่เกิน 20-25 คน นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียน จากการสอบถามและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม โดยใช้ www.mentimeter ซึ่งการใช้ เว็บไซต์ดังกล่าวทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และแชร์ไอเดียได้อย่างอิสระและถ้าคำไหนที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่ตรงกันเป็นส่วนมากจะขึ้นเป็นตัวขนาดใหญ่ เป็นการตอบคำถาม การระดมความคิดเห็น สำรวจมากสุด น้อยสุด การvote การจัดลำดับที่ประเด็นต่างๆ และสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบครูพบว่านักเรียนมีปัญหาเป็นอย่างมากทำให้ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันคิดวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด ข้าพเจ้าได้ศึกษาตามทฤษฎีดังนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการการใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ความหมายของเกมส์ ความสำคัญของการใช้เกมส์ประเภทของเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลักการใช้เกมในการสอนซึ่งมีนักการศึกษาให้ข้อมูลไว้ดังนี้ ความหมายของเกมส์ ชลิยา ลิมปิยากร (2536: 191) ให้ความหมายของเกมไว้ว่า เป็นกิจกรรมการเล่นที่ผู้เล่นพยายามเล่นให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้กติกาของกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ โดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่จุดประสงค์นั้นๆ เช่น พัฒนาทักษะทางกาย เพื่อพัฒนาการคิด และเพื่อพัฒนาทางอารมณ์ เป็นต้น ดอบสัน (Dobson. 1998: 9 – 17) ให้ความหมายของเกมไว้ว่า เกม หมายถึง กิจกรรมที่สนุกสนานมี กฎเกณฑ์ กติกา กิจกรรมที่เล่น มีทั้ง เกมเงียบ (Passive Games) หรือเกมที่เล่นไม่ต้องเคลื่อนที่ และเกมที่ใช้ความว่องไว (Active Games) หรือเกมที่ต้องเคลื่อนไหว เกมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความว่องไว ความแข็งแรง การเล่นเกมมีทั้งเล่นคนเดียว สองคน หรือเล่นเป็นกลุ่ม บางเกมก็กระตุ้นการทำงานของร่างกายและสมอง บางเกมก็ฝึกทักษะบางส่วนของร่างกายและจิตใจ กรมวิชาการ (2546: 34) ให้ความหมายของเกมไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการสร้างความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เกมเป็นกิจกรรมพิเศษที่สำคัญ ซึ่งคุณครูสอนภาษาจะนำมาสอนในชั่วโมงเรียนหรือนอกชั่วโมงได้ดี เช่นเดียวกับเพลง คุณครูควรเลือกหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความยากง่ายของคำศัพท์ ไวยากรณ์ที่ใช้และวิธีการเล่น กล่าวโดยสรุปได้ว่า เกม หมายถึง กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และสร้างความรู้ให้แก่ผู้เล่นได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเกมส์มีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่น เกมเงียบ (Passive Games) หรือเกมที่เล่นไม่ต้องเคลื่อนที่ และเกมที่ใช้ความว่องไว (Active Games) หรือเกมที่ต้องเคลื่อนไหว แต่จะต้องมีกติกากำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเกมส์นั้นสามารถดึงสมรรถภาพของผู้เรียนให้เด่นออกมาได้รวมทั้งสามารถทดสอบเด็กได้อีกด้วย ครูแชงค์ (Cruickshank. 1999: 28 – 32) กล่าวถึงความสำคัญของการใช้เกมประกอบการสอนดังนี้ 1. ช่วยพัฒนาทักษะทางการเรียนของเด็ก ๆรูปผู้ชาย 2. เป็นการทบทวนวิชาที่เรียนไปแล้ว 3. เป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีแก่ผู้เล่นทีละน้อยด้วยตัวของเขาเอง 4. ช่วยเสริมการสอนของครูให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่น่าเบื่อนิตยาฤทธิ์โยธี (2540: 6) กล่าวว่า ความสำคัญของการใช้เกมช่วยให้บรรยากาศในการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา สร้างความเป็นกันเอง ระหว่างครูและนักเรียนได้มากขึ้น กล่าวสรุปได้ว่า การใช้เกมในการพัฒนาทักษะ ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนผ่อนคลาย ไม่เครียด อีกทั้งได้ความรู้ที่หลากหลายไปในตัว ซึ่งที่ความสำคัญต้องรู้จักใช้ในเหมาะสมกับเวลา โอกาสและสถานที่ รวมถึงความสามารถของนักเรียนเกมส์ยังสามารถใช้ในการประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดรูปแบบการสอน PATCHA Model ที่เน้นทั้งความรู้ กระบวนการสอนและวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังนำเกมการศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจ นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อนำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องหลังจากนักเรียนทำแบบประเมินนักเรียนในการใช้นวัตกรรมหลังการใช้ ผลตอบรับอย่างในเกณฑ์ดีมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1Z57IeAQMDfI-yvF-c7GE0KBQ6hcuENeD/view
 
07 สค. 2565 เวลา 07:15 น. 0 374
ร่วมแสดงความคิดเห็น