รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การดูดสี ใน Photoshop

    คลิปการสอน เรื่อง การดูดสี ในโปรแกรม Adobe Photoshop จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชา กราฟิกสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาพบว่า หากให้นักเรียนได้จินตนาการ และวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆ ขึ้นมาเอง ด้วย Photoshop ผลงานนักเรียนจะยังไม่โดดเด่น และสวยงามเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะการใช้สี หรือบางครั้งคิดถึงสีแบบธรรมชาติมากจนเกินไป จึงทำให้ไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือสร้างชิ้นงาน ครูจึงเลือกใช้วิธีการนำภาพวาดที่มีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต มาเป็นรูปแบบในการฝึกระบายสีแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต คิดวิเคราะห์ ลำดับเหตุการณ์ในการทำงาน จนเกิดภาพที่ค่อนข้างสวยงาม อีกทั้งนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถชี้แนะให้กับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี
    ซึ่งการสร้างภาพทิวทัศน์ตามแนวทางของรูปต้นฉบับ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายกลุ่มสาระด้วยกัน อาทิเช่น หลักการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ การคำนวณ การกะระยะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางทัศนศิลป์ ฯลฯ
  -> <-
  ครูอำไพ หน่อเรือง
คลิกเพื่อชมคลิปวีดิโอ https://youtu.be/bkw70SGgrJo
คลิกเพื่อชม ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
05 สค. 2565 เวลา 22:03 น. 0 230
ร่วมแสดงความคิดเห็น