รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

06 กย. 2565 0 374

พัฒนารูปแบบการนิเทศ โดย ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในที่จัดการเรียนการสอนแบบOn site และการ เรียนการสอน On line

วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4

02 กย. 2565 0 443

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม 4

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

15 สค. 2565 0 380

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา  ชัยวัง
แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา ชัยวัง

03 สค. 2565 0 400

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยาใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 21 คาบ ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มวลอะตอม ชุดที่ 2 มวลโมเล

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

14 กค. 2565 0 387

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดูทั้งหมด..