รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

22 มิย. 2565 0 2

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์

การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล
การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล

20 มิย. 2565 0 1

แบบฝึกทักษะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก

18 เมย. 2565 0 41

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมด..