รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัสวิชา 33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวจุฑามาศ  นารินคำ
รายละเอียด
15 สค. 2565 เวลา 16:08 น. 0 244