รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติตาม เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นความสนใจในการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ การคิด การค้นคว้า ฝึกทักษะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีคุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

จัดทำโดย...

นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม.ลำปาง ลำพูน

ท่านสามารถโหลดไฟล์นวัตกรรม...คลิ๊กที่นี่

22 มิย. 2565 เวลา 17:03 น. 0 336