รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมโรงเรียนวชิรป่าซาง

การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การนิเทศยุคใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 {CREATE} พัฒนารูปแบบการนิเทศ โดย ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในที่จัดการเรียนการสอนแบบOn site และการ เรียนการสอน On line
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4 วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4 {CREATE} รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม 4
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ {CREATE} หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน {CREATE} แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา  ชัยวัง แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา ชัยวัง {CREATE} แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยาใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 21 คาบ ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มวลอะตอม ชุดที่ 2 มวลโมเล
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง {CREATE} บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว31281 วิทยาการคำนวณ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว31281 วิทยาการคำนวณ {CREATE} บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,วิทยาการคำนวณ,CAI
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต นางกานดา เขื่อนเพ็ชร ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต นางกานดา เขื่อนเพ็ชร {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max {CREATE} ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์
การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล {CREATE} แบบฝึกทักษะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ I-SEE-U Model โรงเรียนวชิรป่าซาง การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ I-SEE-U Model โรงเรียนวชิรป่าซาง {CREATE} การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ I SEE U Model โรงเรียนวชิรป่าซาง
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย {CREATE} การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก {CREATE} พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1