รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา ชัยวัง

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยาใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 21 คาบ
ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 มวลอะตอม
ชุดที่ 2 มวลโมเลกุล
ชุดที่ 3 โมล
ชุดที่ 4 สารละลาย
ชุดที่ 5 จุดเยือกแข็งและจุดเดือดของสารละลาย
รายละเอียด
03 สค. 2565 เวลา 17:03 น. 0 255
ร่วมแสดงความคิดเห็น