รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว31281 วิทยาการคำนวณ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction:CAI) ป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ ใช้ในงาน เพื่อการสอน การทบทวนบทเรียน เพื่อฝึกหัด การวัดผลหรือสอบ โดยใช้จัดการเรียนการสอน รายวิชา ว31281 วิทยาการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่อง ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ในการออกแบบและพัฒนา จัดทำโดยนายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรป่าซาง

โหลดไฟล์นวัตกรรม
 

10 กค. 2565 เวลา 18:22 น. 0 381
ร่วมแสดงความคิดเห็น