รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมข้อมูลประโยชน์และการใช้งานคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  หน่วยรับเข้าข้อมูล  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำ  หน่วยส่งออกและหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา  เทคโนโลยี 1 (ง21102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์  ครูชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด
02 กย. 2565 เวลา 16:04 น. 0 439