รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน นวัตกรรม ใบงานสานต่อชิ้นงาน {CREATE} วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อความใส่ใจในบทเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ๒ นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง
รายงานผลการสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรม รายงานผลการสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรม {CREATE} การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม โดยประยุกต์ใช้กับการเรียนรูป worksheet
นวัตกรรม ใบงานออนไลน์ livework sheet นวัตกรรม ใบงานออนไลน์ livework sheet {CREATE} https: docs google com spreadsheets d 10L29OyRzHAoNO3KOozaJn62vkWVDjMwf6of 1 h7Z40 edit usp=drivesdk
นวัตกรรม  แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น (DR-TA) นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น (DR-TA) {CREATE} ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น DR TA ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวสุภาพร อาช่วย
นวัตกรรม การพัฒนาสื่อการสอน CAI เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย Scratch นวัตกรรม การพัฒนาสื่อการสอน CAI เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย Scratch {CREATE} CAI เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย Scratch ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ชื่อเจ้าของผลงาน นางนิลาวร
ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out {CREATE} ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ตําแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ชื่อผลงาน การแก้ปัญหาการคิดคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถหาคำตอบของแบบฝึกคณิตศาสตร์หรับฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย  แปงคำ นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย แปงคำ {CREATE} ๑ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทางด้านความรู้ และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคสี
นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนเกมแน่จริงผ่านให้ได้ นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนเกมแน่จริงผ่านให้ได้ {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยการใช้เกมแน่จริงผ่านให้ได้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 และ 3 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยา
นวัตกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GBL (เกมบิงโก) นวัตกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GBL (เกมบิงโก) {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการ GBL เกมบิงโก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดสื่อการสอน เรื่องร้อยละ ชุดสื่อการสอน เรื่องร้อยละ {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผลงาน ลูกเต๋าวันสําคัญทางศาสนา   นางสาวนิภาพ  วงศ์วิวัฒน์ ชื่อผลงาน ลูกเต๋าวันสําคัญทางศาสนา นางสาวนิภาพ วงศ์วิวัฒน์ {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมมือกันจัดทําผลงานในกลุ่มของตนเอง
สื่อการสอน PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Past simple สื่อการสอน PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Past simple {CREATE} ๒ วัตถุประสงค์ ๒ ๑ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนประโยค Past Simple Tense ๒ ๒ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
รายงานผลการสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรม รายงานผลการสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรม {CREATE} นวัตกรรม “Anywhere Anytime for learning by Kru Jane” การประยุกต์ใช้ Google Workspace , facebook และ messnger ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ภายใต
การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ {CREATE} วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E Book เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้พหุนามโดยใช้สี นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้พหุนามโดยใช้สี {CREATE} วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถแยกเอกนามที่คล้ายกันได้ นักเรียนสามารถบวก ลบเอกนามและพหุนามได้ นักเรียนสามารถคูณ หารเอกนามและพหุนามได้
1