รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียน วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียน {CREATE} การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียนวรรณคดี ด้วยกลวิธี REAPร่วมกับประเด็นทางสังคม พัฒนาการอ่านผ่านหัวใจชายหนุ่มสำหรับนักเรียน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน {CREATE} ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา {CREATE} รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ
การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน {CREATE} ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน {CREATE} วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยการเขียน สะท้อนคิด โดย นางธนพรรณ แถลงการณ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหา วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหา {CREATE} วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาวิชา ฟิสิกส์ 2 โดย นายจานุวัฒน์ สุภาษี ตำแหน่ง ครู
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน {CREATE} วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย นางสาวอรทัย สมจันทรต์า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ครู
การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน {CREATE} การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดย นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย {CREATE} แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย โดย นางกาญจนา ขอน้อย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชำนาญการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการอ่านแบบ DR TA โดย นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา {CREATE} นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา นางธีรดา แก้วบุญปัน
นำเสนอผลงานด้านวิชาการ นายธิปไตย  รุ่งเลิศ นำเสนอผลงานด้านวิชาการ นายธิปไตย รุ่งเลิศ {CREATE} นำเสนอผลงานด้านวิชาการ นายธิปไตย รุ่งเลิศ
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาดุกแบบอัตโนมัติ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาดุกแบบอัตโนมัติ {CREATE} โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาดุกแบบอัตโนมัติ ด้วย Kid Bright
1