รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียน
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียน

20 กค. 2566 0 48

การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียนวรรณคดี ด้วยกลวิธี REAPร่วมกับประเด็นทางสังคม พัฒนาการอ่านผ่านหัวใจชายหนุ่มสำหรับนักเรียน

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

09 ธค. 2565 0 179

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 กย. 2565 0 246

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

31 สค. 2565 0 266

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดูทั้งหมด..