รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

09 ธค. 2565 0 37

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 กย. 2565 0 82

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

31 สค. 2565 0 87

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดย นายฐิติ นครสุวรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน

29 สค. 2565 0 81

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยการเขียน สะท้อนคิด โดย นางธนพรรณ แถลงการณ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

ดูทั้งหมด..