รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

การเรียนรู้ในห้องเรียน สู่นอกห้องเรียนศิลปะ การเรียนรู้ในห้องเรียน สู่นอกห้องเรียนศิลปะ {CREATE} การเรียนรู้ในห้องเรียน สู่นอกห้องเรียนศิลปะ นายนิติกร เครือวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การสร้างแบบจาลองโครงสร้างสามมิติของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การสร้างแบบจาลองโครงสร้างสามมิติของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน {CREATE} การสร้างแบบจาลองโครงสร้างสามมิติของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ครูนันทชา จันทรธรรม
เส้นแรงแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก {CREATE} เส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูเมตตา ดวงสนม
เรื่องย้อนเวลาสืบหาความจริง เรื่องย้อนเวลาสืบหาความจริง {CREATE} นางมนทิกา แก้วในชุมภูทอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขื่อนวัตกรรม เรื่องย้อนเวลาสืบหาความจริง
ชุดกิจกรรม เรื่องเลขยกกำลัง ชุดกิจกรรม เรื่องเลขยกกำลัง {CREATE} นวัตกรรมของ ครูจุฬารัตน์ วิทยาพูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง
สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR) สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR) {CREATE} นายเกรียงไกร หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ AR
กระบวนการลำเลียงสารเข้า-ออก จากเซลล์ กระบวนการลำเลียงสารเข้า-ออก จากเซลล์ {CREATE} สื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟฟิก เรื่องกระบวนการลำเลียงสารเข้า ออก จากเซลล์ โดย นางสาวทรงพร อ้วนล่ำ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด การจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด {CREATE} การจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ครูอัญชลี ยอดศรี
การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 {CREATE} เรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพทำน้ำยาล้างจานปลอดสารพิษอาชีพพอเพียง อาชีพทำน้ำยาล้างจานปลอดสารพิษอาชีพพอเพียง {CREATE} อาชีพทำน้ำยาล้างจานปลอดสารพิษอาชีพพอเพียง ครูแจ่มจันทร์
แผนผังคำประพันธ์ประเภทร่าย แผนผังคำประพันธ์ประเภทร่าย {CREATE} แผนผังคำประพันธ์ประเภทร่าย นางอมรรักษ์
การใช้ไตรโคเดอร์มาในการปักชำ การใช้ไตรโคเดอร์มาในการปักชำ {CREATE} การใช้ไตรโคเดอร์มาในการปักชำ นายกฤษฎางค์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข {CREATE} การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบ ไอออนิก โดย นางลดาวัลย์ คำวินิจ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom รายวิชา การออกแบบ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom รายวิชา การออกแบบ {CREATE} การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดย ครูภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว {CREATE} นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว ผู้แต่งเนื้อเพลงและประดิษฐ์ท่ารำ นางสุชาวดี ขันโท ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์
แบบฝึกทักษะ การแจกแจงความถี่ แบบฝึกทักษะ การแจกแจงความถี่ {CREATE} แบบฝึกทักษะ การแจกแจงความถี่ ครูวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
เอกสารประกอบการเรียนรู้บทที่1 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 อ32203 เอกสารประกอบการเรียนรู้บทที่1 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 อ32203 {CREATE} เอกสารประกอบการเรียนรู้บทที่1 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน3 อ32203 ของครูจนัญญา เสมอใจ
แบบฝึกการเขียนสะกดคำ แบบฝึกการเขียนสะกดคำ {CREATE} แบบฝึกการเขียนสะกดคำ ครูพรรณี ใจสาร