รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)
สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)

31 สค. 2565 0 198

นายเกรียงไกร หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ AR

การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

31 สค. 2565 0 189

เรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..