รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learnin

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learning) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)โดยใช้ SMART Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โดยนางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18 สค. 2565 เวลา 19:59 น. 0 284
ร่วมแสดงความคิดเห็น