รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

ผลการใช้ Algebra Tiles ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยนายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18 สค. 2565 เวลา 19:56 น. 0 237
ร่วมแสดงความคิดเห็น