รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รหัสวิชา ค33101 ชั ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รหัสวิชา ค33101 ชั {CREATE} ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม.1 {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม รหัส ค21101 ชั้น ม 1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ ค21101
เรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง {CREATE} แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น  วิชา คณิตศาสตร์(ค32102) แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์(ค32102) {CREATE} แบบฝึกทักษะเรื่อง หลัการนับเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์ ค32102 ระดับชั้น ม 5
1