รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจ งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจ {CREATE} งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learnin กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน (Task based learnin {CREATE} กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน Task based learning เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking โดยใช้ SMART Model
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ {CREATE} สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เรื่องการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart) {CREATE} แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน Flowchart วิชา Coding รหัสวิชา ว31285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง
แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 ) แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 ) {CREATE} แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 ฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 {CREATE} การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยนายสุทน คุ้มเสม กลุ
1