รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพหนึ่งชั้นเรียน

ชื่อผลงาน                การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ  6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation Project : CIP) ร่วมกับเทคนิคคำถาม RCA  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จังหวัดลำปาง


ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นางสรัญญาเรือนคำ

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

26 สค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 487
ร่วมแสดงความคิดเห็น