รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี2566 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี2566 {CREATE} การพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม 9 เครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์คนเก่ง คนดี ศรีทองกวาว
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม {CREATE} การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ {CREATE} ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพหนึ่งชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพหนึ่งชั้นเรียน {CREATE} การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน
สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย {CREATE} การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 โดย นางสาวนฤมล จำอินทร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชื่อผลงาน สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สถิติและข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติและข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 {CREATE} สถิติและข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปรากฏการณ์ของคลื่นกล วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ม.5 {CREATE} ปรากฏการณ์ของคลื่นกล วิทยาศาสตร์กายภาพ2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นางนิตยา สมบุญ
คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 {CREATE} คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Canva กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนางสิริภางค์ ขาวปอน
Nauhghty Winnie ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Nauhghty Winnie ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 {CREATE} แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Nauhghty Winnie ของนางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ {CREATE} เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การคูณจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม 1รหัสวิชา ค21101 การคูณจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม 1รหัสวิชา ค21101 {CREATE} เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม 1รหัสวิชา ค21101เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม ของนายสถิตย์ ขาวปอน
ชุดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 เรื่องPart of speech ชุดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 เรื่องPart of speech {CREATE} ชุดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6เรื่องPart of speech ของนางสาวสุนิสา สุพันธ์
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill {CREATE} คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนายพงศกร ทามา
ถุงชะลอการสุกของกล้วย ถุงชะลอการสุกของกล้วย {CREATE} ถุงชะลอการสุกของกล้วย ของนายปรัชญา จันทร์แ
รวมสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 {CREATE} รวมสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ของนาวสาวเจนจิรา น้ำใจดี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ" ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ" {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียน “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ” เรื่องยาหม่องสมุนไพร” วิชาโครงงานอาชีพ1 ง 31213ของนางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ งานเขียนแบบเทคนิค1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ งานเขียนแบบเทคนิค1 {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานเขียนแบบพื้นฐานรายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค1 รหัสวิชา ง31237 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาจีน เรื่อง พินอิน บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาจีน เรื่อง พินอิน {CREATE} บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาจีน เรื่อง พินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนายณัฐดนัย วาลี
แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัส แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัส {CREATE} แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัสและการจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชุดฝึกทักษะผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ชุดฝึกทักษะผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง {CREATE} ชุดฝึกทักษะผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง วิชา ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ง23230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3