รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ชื่อผลงาน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โดย นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightened เอกสารเพิ่มเติม
16 สค. 2565 เวลา 19:07 น. 0 409
ร่วมแสดงความคิดเห็น