รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ

ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม
(Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธิมนุษยชน)
โดย นางสาวดลยา มะโนบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 สค. 2565 เวลา 18:26 น. 0 351
ร่วมแสดงความคิดเห็น