รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard
โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ผู้สอนจึงเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน เช่น สื่อ PowerPoint ใช้ในการอธิบายเนื้อหา ร่วมกับ Application google jamboard ซี่งเป็นสื่อที่นักเรียนทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในบทเรียน และผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์

 
16 สค. 2565 เวลา 06:09 น. 0 301
ร่วมแสดงความคิดเห็น