รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สมาส-สนธิ พิชิต

ชื่อผลงาน สมาส-สนธิ พิชิต
โดย นางสาวเปรมสินี การินตา
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมาส - สนธิ พิชิตคำไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
16 สค. 2565 เวลา 04:29 น. 0 376
ร่วมแสดงความคิดเห็น