รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

The Local Legends

ชื่อผลงาน The Local Legends
โดย นางทัศนีย์ นันติชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้จากการใช้ภาษาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ สถานการณ์ สิ่งบันเทิงและแหล่งเรียนรู้ หลักฐานและสิ่งที่อยู่รอบตัว การเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านหนึ่ง ซึ่งบูรณาการทักษะการเรียนและการค้นคว้าข้อมูลความเป็นมา ร่องรอยหลักฐาน สิ่งก่อสร้าง วัตถุของท้องถิ่น มานำเสนอโดยสรุปใจความสำคัญโดยใช้กระบวนการทางภาษาเป็นการถ่ายทอดความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างเหมาะสม

15 สค. 2565 เวลา 06:33 น. 0 284
ร่วมแสดงความคิดเห็น