รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

โดย นางสาวดวงใจ บุญช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดฝึกการอ่านขั้นพื้นฐาน ชุดฝึกอ่านขั้นแปลความ ชุดการอ่านขั้นวิเคราะห์ และชุดการอ่านขั้นสร้างสรรค์ โดยเป็นการฝึกการอ่านโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตีความและการสรุปความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสูงขึ้น
31 กค. 2565 เวลา 05:30 น. 0 374
ร่วมแสดงความคิดเห็น