รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

ชื่อผลงาน Sweet Orange Candy (Som Kliang Candy)

โดย นางสาวธนภรณ์   เตจ๊ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       
       ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างระหว่างบุคคล เกิดขึ้น ได้ 2 ลักษณะ คือ เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิด และเกิดขึ้นทีหลังซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม ซึ่งท าให้นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และด้านร่างกาย ดังนั้น ครูควรที่จะ ใช้วิธีการสอนภาษาที่มีความหลากหลาย ด้วยการคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และ เห็นถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ที่สอดคล้องกับแบบการเรียนหรือศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดย ครูจะต้องไม่ทอดทิ้งนักเรียนที่อ่อนด้อย สอบตก หรือทำคะแนนไม่ผ่านไว้เบื้องหลัง  ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ ครูส่วนใหญ่ ยังคงไม่เข้าใจหลักการสอนอ่านและเขียน รวมถึงหลักการเรื่อง การสอนประสมเสียง และการเรียนการสอนการอ่านตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งต้องหาโอกาสที่จะเพิ่มพูน ศักยภาพในการสอนการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น


23 กค. 2565 เวลา 17:16 น. 0 459
ร่วมแสดงความคิดเห็น