รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Arduino Uno Coding Laboratory

ชื่อผลงาน Arduino Uno Coding Laboratory
โดย นางสาวสุรินทร์  อุ่นแสน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       การเรียนโค้ดดิ้งถูกกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ ๔ มาตรฐานที่ ๔.๒ วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีลำดับ มีเหตุ มีผล ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่พลเมืองโลกจำเป็นต้องมี รายวิชาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการสะเต็มโค้ดดิ้ง โดยมุ่งให้นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่สนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้จัดการเรียนการสอนในลักษณะการปฏิบัติการ (Laboratory)


ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightened วิดีโอบรรยากาศการสอน

 
23 กค. 2565 เวลา 17:03 น. 0 459
ร่วมแสดงความคิดเห็น