รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ชื่อผลงาน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
www.krukratai.net
โดย นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


       การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้กำหนดรายวิชา ว30283  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาระรายวิชาเพิ่มเติม  โดยรวมอยู่ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ ม.ปลาย  กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับรายวิชา ว30283  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น เนื่องจาก ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ผู้เรียนควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของโรงเรียน อีกทั้งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย
 

23 กค. 2565 เวลา 00:44 น. 0 390
ร่วมแสดงความคิดเห็น