รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เร

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีความหมาย และเกี่ยวข้องกับบริบทที่หลากหลายตลอดช่วงชีวิตของผู้เรียน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการรับการแปลความ การปรับปรุงและการสื่อสารประสบการณ์ของตน จึงจำเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โรงเรียนเถินวิทยาเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาจึงมีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13 มิย. 2565 เวลา 21:53 น. 0 356
ร่วมแสดงความคิดเห็น