รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อการสอนกลอนสุภาพ เรื่อง "ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน"

สื่อการสอนวิดีโอ กลอนสุภาพ เรื่อง "ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสาวสุรินทร์  อุ่นแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนเถินวิทยา


       
    การนำสื่อการเรียนรู้กลอนสุภาพ เรื่อง ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผังงาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณอย่างมีสุนทรียะและมีความเพลิดเพลินมากขึ้น และสามารถจดจำสัญลักษณ์ผังงานผ่านบทกลอนได้ดีกว่าการเรียนแบบท่องจำ หรือ เทคนิคอื่น ๆ เพราะบทกลอนเมื่อท่องเป็นประจำจะทำให้เกิดความจรรโลงใจ เกิดการจดจำและเรียนรู้ในระยะยาว นอกจากนั้นสื่อการเรียนรู้ยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนสนใจเนื้อหารายวิชาจะเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากผลที่เกิดขึ้นทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถชมวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/oFpHWPaLKMs

14 สค. 2566 เวลา 19:45 น. 0 91
ร่วมแสดงความคิดเห็น