รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

สื่อการสอนกลอนสุภาพ เรื่อง "ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน" สื่อการสอนกลอนสุภาพ เรื่อง "ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน" {CREATE} สื่อการสอนกลอนสุภาพ เรื่อง ชวนจดจำสัญลักษณ์ผังงาน
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDRED การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDRED {CREATE} การนิเทศโรงเรียนเถินวิทยาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDRED เอกสารประกอบรายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PDRED
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ {CREATE} ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 โดย นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการ
สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน {CREATE} ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน โดย นางศิริกุล คำพิมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น {CREATE} ชื่อผลงาน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดย นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มส..
แบบฝึกทักษะเรื่อง อสมการ แบบฝึกทักษะเรื่อง อสมการ {CREATE} ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเรื่อง อสมการ โดย นายวิจารณ์ คำฟู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คล้ายกันหรือไม่ คล้ายกันหรือไม่ {CREATE} ชื่อผลงาน คล้ายกันหรือไม่ โดย นางศิริพร วอนมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ {CREATE} ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องนานาอาชีพ โดย นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาแนะแนวสำหรับชั้นมัธยมศึก
การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ {CREATE} ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..
นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่  “ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพ นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่ “ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพ {CREATE} ชื่อผลงาน นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่ ldquo;ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม rdquo; โดย นายอุเทน เครือแปง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ..
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ {CREATE} ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธิมนุษยชน โดย นางสาวดลยา มะโนบาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั..
บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร {CREATE} ชื่อผลงาน บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร โดย นายพศิน อุตสาสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model–Based Learning) การใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model–Based Learning) {CREATE} ชื่อผลงาน การใช้แบบจำลองเป็นฐาน Model ndash;Based Learning โดย นางสาวอัจฉรา ใจนันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบจำลองช่วยให้ผู้เ..
ที่คั่นหนังสือการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม ที่คั่นหนังสือการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม {CREATE} ชื่อผลงาน ที่คั่นหนังสือการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม โดย นางพนมพร อุบลศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ลายประจำยาม สร้างสรรค์ลายประจำยาม {CREATE} ชื่อผลงาน สร้างสรรค์ลายประจำยาม โดย นางสาวอัจฉราพร กันทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นสื่่อขั้นตอนในการวาดรูปลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายไทยที่สำคัญและ..
วงกลมหนึ่งหน่วยของฉัน วงกลมหนึ่งหน่วยของฉัน {CREATE} ชื่อผลงาน เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย โดย นางสาวอำพร ปันฟอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Crossword Game Crossword Game {CREATE} ชื่อผลงาน Crossword Game โดย นางอนุสรา อินทเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การใช้ครอสเวิร์ดเกมส์มาช่วยในการแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ ผู้เรียนจ..
Crossword จีนหรรษา Crossword จีนหรรษา {CREATE} ชื่อผลงาน Crossword จีนหรรษา โดย นางสุดา แอ้มอุตม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม {CREATE} ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านสื่อการสอน PowerPoint ร่วมกับ Jamboard โดย นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ก..
Magic Box เรื่อง คลื่น Magic Box เรื่อง คลื่น {CREATE} ชื่อผลงาน Magic Box เรื่อง คลื่น โดย นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดั..