รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมล่าสุด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ

31 สค. 2565 0 111

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 โดย นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการ

สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

16 สค. 2565 0 61

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน โดย นางศิริกุล คำพิมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงา

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

16 สค. 2565 0 58

ชื่อผลงาน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดย นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มส..

คล้ายกันหรือไม่
คล้ายกันหรือไม่

16 สค. 2565 0 43

ชื่อผลงาน คล้ายกันหรือไม่ โดย นางศิริพร วอนมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ

16 สค. 2565 0 83

ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องนานาอาชีพ โดย นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาแนะแนวสำหรับชั้นมัธยมศึก

การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

16 สค. 2565 0 86

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการการนิเทศภายในบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community โรงเรียนเถินวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPP ..

ดูทั้งหมด..

รูปภาพล่าสุด

ดูทั้งหมด..