รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

SWT-II Model
SWT-II Model

27 สค. 2565 0 443

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สพฐ นายวิชิต อินนันไชย

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา

27 สค. 2565 0 249

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง กรด เบส ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณฯ

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน

27 สค. 2565 0 286

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน ด้วยกระบวนการ PEDIPTเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนรายวิชาฟิกส์

ดูทั้งหมด..