รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

SWT-II Model

ชื่อผลงาน SWT – II Model สร้ำงคนดีด้วยวิถีพอเพียง
ชื่อผู้พัฒนำนวัตกรรม นำยวิชิต อินนันไชย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
โรงเรียน เสริมงำมวิทยำคม
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปาง ลำพูน


สามารถเข้าชมผลงานได้โดย คลิกที่นี่

27 สค. 2565 เวลา 02:16 น. 0 391
ร่วมแสดงความคิดเห็น