รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาจีนโดยใช้แบบฝึก

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาจีนโดยใช้แบบฝึก
ตำแหน่ง
สถานศึกษา
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
ผู้เสนอผลงาน นายอภิสิทธิ์ อาดย่อแฮ

สามารถรับชมผลงานโดย คลิกที่นี่

 
27 สค. 2565 เวลา 02:01 น. 0 317
ร่วมแสดงความคิดเห็น