รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL:Creativity-based learning) รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ตำแหน่ง
สถานศึกษา

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ผู้เสนอผลงาน  นางสาวประภัสสร ปงผาบ

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อรับชมผลงาน

http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/sngws/file/1661512042.pdf

27 สค. 2565 เวลา 01:30 น. 0 243
ร่วมแสดงความคิดเห็น