รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รวมสื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

SWT-II Model SWT-II Model {CREATE} นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สพฐ นายวิชิต อินนันไชย
การบริหารจัดการงานด้านบัญชีภาครัฐ รูปแบบ STAR Model การบริหารจัดการงานด้านบัญชีภาครัฐ รูปแบบ STAR Model {CREATE} การบริหารจัดการงานด้านบัญชีภาครัฐ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบ STAR Model
การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาจีนโดยใช้แบบฝึก การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาจีนโดยใช้แบบฝึก {CREATE} การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาจีนโดยใช้แบบฝึก
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณตามแนวคิด ของโพลยา {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง กรด เบส ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาสําหรับโจทย์คํานวณฯ
การใช้บทเรียนออนไลน์พัฒนาต่อยอดผลงาน การใช้บทเรียนออนไลน์พัฒนาต่อยอดผลงาน {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์
Students group relationship on class Students group relationship on class {CREATE} Students group relationship on class
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมฯ จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมฯ {CREATE} การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL:Creativity based learning รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน {CREATE} การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน ด้วยกระบวนการ PEDIPTเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนรายวิชาฟิกส์
1