รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของห้องเรียนกลับด้าน ด้วยกระบวนการPEDIPT
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
รายวิชาฟิสิกส์4 รหัสวิชา ว32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เสนอผลงาน  นายเอกชัย   จันทร์ตา
ตำแหน่ง
สถานศึกษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโปรด คลิกที่นี่

27 สค. 2565 เวลา 01:23 น. 0 311
ร่วมแสดงความคิดเห็น